Všeobecné právne podmienky

PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVÉHO SÍDLA

Prístup na toto webové sídlo jeep.sk (ďalej len „Webové sídlo“) zahŕňa súhlas s nasledujúcimi zmluvnými podmienkami. FCA Italy S.p.A. môže tieto zmluvné podmienky kedykoľvek podľa vlastného uváženia aktualizovať a/alebo upraviť bez toho, aby o tom musela vopred informovať používateľov.


PRÍSTUP NA WEBOVÉ SÍDLO A POUŽÍVANIE JEHO OBSAHU

FCA nepreberá žiadnu zodpovednosť za prístup používateľov na toto Webové sídlo ani za ich používanie obsahu Webového sídla.


OBSAH WEBOVÉHO SÍDLA

Celý obsah Webového sídla (správy, fotografie, videá, zvuky, značky, logá, doménové mená, softvérové aplikácie, grafické dispozičné usporiadania, technická dokumentácia, príručky, atď.) a súvisiace práva sú vyhradené. Tento obsah je preto možné používať iba na účely získavania osobných informácií, akékoľvek iné použitie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu FCA výslovne zakázané.

Napriek tomu, že informácie obsiahnuté v tejto aplikácii boli zhromaždené a zobrazené na tomto Webovom sídle zodpovedne a presne, neposkytuje sa žiadna záruka týkajúc sa presnosti, úplnosti, užitočnosti alebo možného využitia používateľmi, FCA výslovne vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za chyby, nepresnosti alebo opomenutia obsiahnuté v týchto údajoch.

Niektoré stránky Webového sídla môžu obsahovať informácie o budúcich plánoch a zámeroch, ktoré sa opisujú použitím pojmov ako „očakávať“, „odhadovať“, „predvídať“, „prezentovať“ a „plánovať“. Takéto vyhlásenia zo svojej podstaty nezahŕňajú žiadny záväzok zo strany FCA, FCA preto neprijíma žiadnu zodpovednosť za ich realizáciu.


PRÁVO DUŠEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA


Celý obsah Webového sídla – vrátane značiek uvedených alebo zobrazených na Webovom sídle, ako aj dizajnov a patentov súvisiacich s produktmi na Webovom sídle – podlieha autorským právam a iným platným predpisom o ochrane duševného a priemyselného vlastníctva, a preto sa nesmie reprodukovať, upravovať ani používať, úplne ani čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu FCA alebo držiteľov práv.


PRODUKTY A CENY

Informácie a obrázky – vrátane farieb produktov – týkajúce sa výbavy, vonkajšieho vzhľadu, výkonu, rozmerov a hmotností, cien, spotreby paliva, prevádzkových nákladov atď. týkajúce sa produktov na Webovom sídle sa neustále aktualizujú a môžu opisovať príslušenstvo a voliteľnú výbavu, ktoré nie sú súčasťou štandardnej výbavy. Tieto údaje by sa preto mali považovať len za približné a môžu obsahovať chyby a nepresnosti.

Ceny uvedené na Webovom sídle nie sú záväzné, pretože FCA ich iba odporúča svojej distribučnej sieti.

FCA preto vyzýva používateľov, aby kontaktovali svoje pobočky a autorizovaných predajcov, ktorí im poskytnú najnovšie špecifické informácie o produktoch uvedených na Webovom sídle.


ZODPOVEDNOSŤ


FCA nepreberá žiadnu zodpovednosť za informácie a vyhlásenia obsiahnuté na stránkach Webového sídla. Neobsahujú najmä implicitný prísľub ani záruku týkajúcu sa zloženia, vhodnosti produktov na konkrétny účel alebo neporušovania zákonov alebo patentov produktmi. Na Webovom sídle môžu byť uvedené určité odkazy na iné webové sídla. FCA preto nemá žiadny vplyv na konfiguráciu, dostupnosť, prístupnosť a obsah stránok, ktoré sú pripojené k Webovému sídlu prostredníctvom odkazov, a neponúka žiadnu záruku za aktuálnosť, presnosť, úplnosť alebo kvalitu informácií, ktoré obsahujú. FCA nenesie zodpovednosť za žiadne priame ani nepriame škody, vrátane straty zisku, vyplývajúce z používania alebo nemožnosti používať Webové sídlo a jeho obsah alebo stránky s ním priamo alebo nepriamo prepojené, ani za žiadne chyby alebo opomenutia.


DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO TRETÍCH OSÔB

Toto Webové sídlo prevádzkuje FCA. FCA rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích osôb. Niektoré materiály na tomto Webovom sídle môžu na Webovom sídle zverejňovať a sprístupňovať tretie osoby bez povolenia FCA. Zásady FCA nedovoľujú, aby na Webovom sídle zostali materiály, ktoré porušujú práva tretích osôb; kontá používateľov, ktorí porušujú tieto práva, budú vymazané po tom, ako bude FCA na porušenie upozornená.

Ak sa 1.22 Ak užívateľ poruší svoje povinnosti stanovené týmito Podmienkami, je Prevádzkovateľ oprávnený znemožniť mu prístup na internetové stránky a bezodkladne odstrániť akúkoľvek súčasť obsahu internetových stránok, ktorú vytvoril užívateľ, alebo ktorá je dôsledkom porušenia povinností užívateľa. Ak sa používateľ domnieva, že niektorý z materiálov na Webovom sídle porušuje jeho práva, tento používateľ je povinný poslať FCA oznámenie s nasledujúcimi informáciami:

  1. identifikácia porušeného práva, resp. v prípade viacerých porušení zoznam všetkých zistených porušení;
  2. identifikácia materiálu obsiahnutého na Webovom sídle, ktorý porušuje vyššie uvedené právo (práva), ktorého odstránenie alebo znefunkčnenie požaduje, spolu s informáciami, ktoré umožnia FCA identifikovať predmet porušenia (porušení);
  3. údaje potrebné na kontaktovanie vlastníka porušeného práva (práv), vrátane adresy, telefónneho čísla a (ak je k dispozícii) e-mailu;
  4. vyhlásenie o tom, že použitie predmetného materiálu nebolo povolené vlastníkom práva (práv), jeho zástupcami alebo jeho zákonnými zástupcami;
  5. vyhlásenie o tom, že informácie predložené FCA sú presné a že (pri vedomí si skutočnosti, že v prípade nepravdivých vyhlásení budú uložené trestné sankcie) má oprávnenie konať v mene vlastníka porušeného práva (práv);
  6. skutočný alebo elektronický podpis osoby oprávnenej konať v mene vlastníka porušeného práva (práv).

 

Vyššie uvedené oznámenie sa zasiela doporučene na nasledujúcu adresu:

FCA Italy S.p.A.

do rúk Jeep Digital Marketing

Corso Agnelli, 200

10135 TurínROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA


Bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek iné práva, ktoré užívatelia využívajú na základe iných vnútroštátnych alebo medzinárodných právnych predpisov, tieto podmienky používania Webového sídla podliehajú talianskemu právu a budú vykladané v súlade s týmto právom (s vylúčením kolíznych noriem), vrátane akýchkoľvek spor o existenciu, platnosť a vymáhateľnosť týchto podmienok používania Webového sídla a akejkoľvek inej dohody, ktorá sa na ne odvoláva.

V rámci vyššie uvedených obmedzení bude súdom príslušným na urovnanie akéhokoľvek sporu vzniknutého v súvislosti s týmito podmienkami používania Webového sídla a akoukoľvek inou dohodou, ktorá sa na ne odkazuje, súd v Turíne.