ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady spracúvania osobných údajov sú zamerané na popis správy osobných údajov, ktoré sú zhromažďované spoločnosťou FCA Italy S.p.A. (“Spoločnosť”) prostredníctvom tejto webovej stránky v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

ZHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÉ ÚDAJE


Môžu byť zhromažďované nasledovné údaje:

 1. Osobné údaje poskytnuté na účely poskytnutia osobitnej služby (napr. meno a kontaktné údaje);
 2. Údaje o prehliadaní (napr. adresa IP, umiestnenie - krajina, informácie o stránkach navštívených používateľom v rámci webovej stránky, čas prístupu na web, navigačný čas na každej stránke, analýza clickstream. Napriek tomu, že Spoločnosť nezhromažďuje tieto informácie na to, aby ich prepojila s konkrétnymi používateľmi, stále je možné identifikovať týchto používateľov buď priamo prostredníctvom týchto informácií, alebo pomocou iných zhromaždených informácií);
 3. súbory cookie (napr. malé textové súbory, ktoré môžu byť posielané a zaregistrované v používateľskom počítači na navštívených webových stránkach, aby sa potom opätovne odoslali na tie isté stránky, keď ich používateľ opäť navštívil. Podrobnejšie informácie nájdete na Zásad používania súborov cookie na webových stránkach.)

 

ÚČEL A POSTUP PRI SPRACÚVANÍ ÚDAJOV


Zhromažďované osobné údaje (“Údaje”) môžu byť spracúvané na nasledovné účely:

 1. Zodpovedanie osobitnej požiadavky používateľa alebo poskytovanie požadovanej služby (“Služba”);
 2. umožňovanie Spoločnosti vykonávať prieskumy spokojnosti zákazníkov („Spokojnosť zákazníka") súvisiace s kvalitou produktov a služieb Spoločnosti v súlade s oprávnenými záujmami Spoločnosti (napr. zlepšovanie kvality produktov a služieb);
 3. odosielanie obchodných oznámení, ako aj odosielanie reklám o produktoch a službách Spoločnosti alebo vykonávanie prieskumov trhu („Marketing"), na základe Vášho výslovného súhlasu, a ak sa v súlade so slovenskou legislatívou takýto súhlas nevyžaduje, v súlade s oprávnenými záujmami Spoločnosti (napr. priamy marketing, zlepšovanie kvality produktov a služieb);
 4. na základe Vášho výslovného súhlasu, analyzovanie Vášho správania, zvykov a sklonov ku konzumácii s cieľom zlepšiť produkty a služby poskytované Spoločnosťou, ako aj uspokojiť Vaše očakávania („Profilovanie“);
 5. na základe Vášho výslovného súhlasu, poskytnutie Údajov dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam Spoločnosti, ako aj ich partnerom v automobilovom, finančnom, poisťovacom a telekomunikačnom sektore, ktorí ich budú spracúvať na odosielanie obchodných oznámení a reklamy na ich produkty a služby, alebo vykonávať prieskumy trhu („Marketingová tretia strana");
 6. zlepšovanie skúseností používateľov na webových stránkach Spoločnosti.

 

Údaje môžu byť spracúvané v tlačenej podobe, automatizovanými alebo elektronickými prostriedkami vrátane pošty alebo e-mailu, telefonicky (napr.: automatizovanými telefónnymi hovormi, SMS, MMS), faxom a inými prostriedkami (napr.: webovými stránkami, mobilnými aplikáciami).


DÔSLEDKY NEPOSKYTNUTIA ÚDAJOV


Poskytnutie Údajov nie je povinné. Neposkytnutie Údajov označených ako povinné zabráni Spoločnosti poskytovať Službu. Na druhej strane, neposkytnutie dobrovoľných Údajov Vám naďalej umožní prístup k Službe.


PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV


Údaje môžu spracúvať fyzické osoby a / alebo právnické osoby konajúce v mene Spoločnosti a na základe osobitných zmluvných záväzkov, so sídlom v členských štátoch EÚ alebo v krajinách mimo EÚ.

Údaje môžu byť oznámené sprostredkovateľom osobných údajov, dcérskym spoločnostiam a pridruženým spoločnostiam Spoločnosti, ako aj ich partnerom v automobilovom, finančnom, poisťovacom a telekomunikačnom sektore, tretím stranám za účelom splnenia zákonných povinností, vykonania príkazov orgánov verejnej správy alebo uplatňovania práv Spoločnosti pred súdmi.


PRENOS ÚDAJOV MIMO EHP


V rámci svojich zmluvných vzťahov môže Spoločnosť preniesť Údaje mimo krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), vrátane ich ukladania do databáz spravovaných subjektami konajúcimi v mene Spoločnosti. Správa databáz a spracúvanie Údajov sú viazané účelmi spracúvania a sú vykonávaná podľa platných zákonov o ochrane osobných údajov.

V prípade prenosu Údajov mimo územia EHP, Spoločnosť použije akékoľvek vhodné zmluvné opatrenia na zaručenie primeranej ochrany Údajov, vrátane – okrem iného - dohôd založených na štandardných zmluvných doložkách prijatých Európskou komisiou o rozhodnutí o prevode osobných údajov mimo EHP.

 

LINK NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH OSÔB


Webové stránky tretích osôb, ktoré sú prístupné z webovej stránky Spoločnosti sú v zodpovednosti tretích osôb.

Spoločnosť neprijíma žiadnu zodpovednosť ohľadom požiadaviek a/alebo poskytovania osobných údajov webovým stránkam tretích osôb.

 

PREVÁDZKOVATEĽ A TÍM ZODPOVEDNÝCH OSÔB


Prevádzkovateľom je FCA Italy S.p.A., so sídlom v Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Turín, Taliansko.

Tím zodpovedných osôb môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: dpo@fcagroup.com.


UCHOVÁVANIE DÁT


Údaje spracúvané na účely poskytovania Služby a Spokojnosti zákazníka bude Spoločnosť uchovávať počas obdobia, ktoré je nevyhnutne potrebné na splnenie týchto účelov. Pokiaľ ide o Údaje spracúvané na účely poskytovania Služby, Spoločnosť môže tieto Údaje naďalej uchovávať po dlhšiu dobu, ak to môže byť potrebné pre ochranu záujmov Spoločnosti súvisiacich s potenciálnou zodpovednosťou spojenou s poskytovaním Služby.

 

Údaje spracúvané na účely Marketingu a Profilovania bude Spoločnosť uchovávať od okamihu udelenia súhlasu, až do momentu odvolania súhlasu. Po odvolaní súhlasu sa Údaje už nebudú používať na tieto účely, aj napriek čomu ich môže Spoločnosť stále uchovávať, najmä ak je to potrebné na ochranu záujmov Spoločnosti súvisiacich s potenciálnou zodpovednosťou súvisiacou s týmto spracúvaním, pokiaľ príslušný dozorný orgán neposkytne ďalšie objasnenie v tomto ohľade.

Spracúvanie Údajov na zlepšenie používateľskej skúsenosti na webových stránkach sa bude uchovávať v obdobiach uvedených v Pravidlách Spoločnosti ohľadom súborov cookie.


PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB


Dotknuté osoby môžu uplatniť nasledujúce práva:

 1. právo na prístup znamená právo získať od Spoločnosti informáciu, či sú ich Údaje spracúvané a, ak je to uplatniteľné, mať k ním prístup,
 2. právo na opravu a právo na vymazanie znamená právo dosiahnuť opravu nepresných a / alebo neúplných Údajov, ako aj vymazanie Údajov, ak je žiadosť oprávnená;
 3. právo na obmedzenie spracúvania znamená právo požiadať o pozastavenie spracúvania, ak je žiadosť oprávnená;
 4. právo na prenos Údajov znamená právo získavať Údaje v štruktúrovanom formáte, obyčajne používanom a čitateľnom, ako aj právo na prenos Údajov k iným prevádzkovateľom;
 5. právo podať námietku znamená právo namietať proti spracúvaniu Údajov, ak je žiadosť oprávnená, vrátane prípadov spracúvania Údajov na účely Marketingu alebo Profilovania, ak je to uplatniteľné;
 6. právo podať sťažnosť orgánu dohľadu v prípade nezákonného spracúvania Údajov, na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky;
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (tj. je platné do budúcnosti).

 

Dotknuté osoby môžu uplatniť vyššie uvedené práva písomne ​​na adrese: FCA Italy S.p.A., Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Turín, Taliansko, alebo na e-mailovej adrese: privacy@fcagroup.com.

 

ZMENY


Tieto zásady spracúvania údajov sú platné a účinné od 05/24/2018.

Spoločnosť si vyhradzuje právo čiastočne alebo úplne upraviť Zásady spracúvania osobných údajov, alebo aktualizovať ich obsah (napr. V dôsledku zmeny príslušných právnych predpisov). Spoločnosť zverejní aktualizáciu na webovej stránke.

UGC PODMIENKY POUŽÍVANIA

PODMIENKY POUŽÍVANIAĎakujeme Vám za udelenie súhlasu FCA Italy S.p.A. („FCA“) na použitie Vašich vybraných fotiek, videí, príspevkov a / alebo iného online obsahu („Obsah“).
Tento dokument vymenováva podmienky našej dohody za účelom predchádzania akýmkoľvek nedorozumeniam.
Svojou odpoveďou udeľujete spoločnosti FCA právo používať Obsah na komerčné účely prostredníctvom akejkoľvek platformy sociálnych médií, na propagáciu produktov alebo služieb FCA, a to bez ohľadu na použité médiá.
FCA má taktiež právo meniť, upravovať a spracovať Obsah v prípade, ak to považuje za vhodné alebo potrebné, pri rešpektovaní cti a dôstojnosti zobrazených osôb, a to bez nároku na kompenzáciu, ktorá by Vám, prípadne zainteresovaným tretím osobám, mohla vzniknúť teraz alebo v budúcnosti z akéhokoľvek dôvodu.
Ďalej súhlasíte s tým, že nemáte právo kontrolovať alebo schvaľovať hotový výrobok alebo reklamu vytvorenú z Obsahu a že nemáte právo byť k Obsahu priradení


Týmto ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, agenti, zástupcovia, zamestnanci, splnomocnenci, držitelia licencií a ktokoľvek iný, kto koná v mene FCA alebo so súhlasom FCA, má právo používať Obsah v rozsahu uvedenom v tomto dokumente. Obchodné podmienky.
FCA rešpektuje práva duševného vlastníctva iných osôb a nechce používať žiadny Obsah, ktorý porušuje práva tretích strán alebo ktorý by sa mohol považovať za hanlivý, obscénny alebo ohrozujúci inú osobu.
Udelením súhlasu FCA na používanie Obsahu v súlade s vyššie uvedenými podmienkami preto vyhlasujete a zaručujete sa, že:

(1) Obsah je Vaším oprávneným vlastníctvom, nie je v rozpore so žiadnymi záväznými predpismi a neporušuje žiadne autorské práva alebo iné práva tretích strán, nezobrazuje ani neobsahuje obrázky tretích strán, alebo ste už iným spôsobom získali všetky potrebné súhlasy a/alebo povolenia priamo od dotknutých osôb na používanie Obsahu, tak ako to vyžadujú tieto podmienky;
(2) Nič vo Vami poskytnutom Obsahu nemôže byť tretími osobami vnímané za hanlivé, obscénne alebo ohrozujúce akúkoľvek tretiu osobu.
(3) Ste plnoletý a máte právo udeliť súhlas FCA s použitím Obsahu a prijať tieto podmienky vo Vašom mene.
Týmto navyše zbavujete FCA, jej dcérske spoločnosti, pridružené spoločnosti, agentov, zástupcov, zamestnancov, splnomocnencov, držiteľov licencií a akékoľvek iné osoby konajúce v mene alebo so súhlasom FCA zodpovednosti za porušenie akýchkoľvek a všetkých práv tretích strán v súvislosti s Obsahom a v súvislosti s porušením práv priemyselného vlastníctva, duševného vlastníctva a porušenia iných platných ustanovení, ako aj zodpovednosti za všetky priame a nepriame škody, náklady, poplatky a výdavky (vrátane nákladov na právne služby), ktoré môžu FCA vzniknúť.
Odpovedaním potvrdzujete, že ste si vyššie uvedené podmienky prečítali, porozumeli im a prijali ich.
Informácie podľa článkov 13 a 14 nariadenia EÚ 2016/679 dpo_cee Poskytnuté osobné údaje budú spracované v súlade s ustanoveniami nariadenia EÚ 2016/679 („GDPR“).
1. Prevádzkovateľom je FCA Italy S.pA., so sídlom Corso Giovanni Agnelli 200 - 10135 Turín. Prevádzkovateľ môže z aplikačno-technických, funkčných a technologických dôvodov využiť ďalšie tretie spoločnosti, ktoré boli ustanovené za sprostredkovateľov v zmysle článku 28 nariadenia (EÚ) 2016/679, a ktorých zoznam je možné vyžiadať prostredníctvom formálnej žiadosti adresovanej prevádzkovateľovi a / alebo zodpovednej osobe.
Prevádzkovateľ vymenoval zodpovednú osobu v zmysle článku 37 a nasl. GDPR, ktorú je možné kontaktovať e-mailom na adrese dpo_cee@fcagroup.com.
2. Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje:
- kontaktné údaje
- fotky, videá, príspevky a iný online obsah, pokiaľ predstavujú osobné údaje
3. Spracúvanie Vašich osobných údajov sa uskutočňuje pomocou postupov uvedených v článku 4 ods. 2 GDPR a v súlade so zásadami zákonnosti, správnosti a transparentnosti, ako aj ďalšími zásadami podľa článku 5 GDPR.
Prevádzkovateľ bude Vaše údaje spracúvať po dobu 24 mesiacov bez toho, aby tým bolo dotknuté Vaše právo odvolať Váš zákonne udelený súhlas.
Na spracúvanie je potrebný Váš výslovný súhlas, ktorý je právnym základom spracúvania.
4. Získané osobné údaje sa spracúvajú manuálne a / alebo s podporou IT alebo telematických prostriedkov na tieto účely:
• na uskutočnenie iniciatívy a na účely uvedené v podmienkach;
5. Vaše údaje budú spracované spôsobom, ktorým je zaručená ich bezpečnosť a dôvernosť a nebudú odovzdané ďalej.
Vaše údaje môžu byť sprístupnené a / alebo prenesené na účely uvedené v bode 4: - zamestnancom a / alebo spolupracovníkom prevádzkovateľa, ktorí sú menovaní za sprostredkovateľov.
6. FCA nezamýšľa preniesť osobne údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.
7. Ako dotknutá osoba máte tieto práva:

• právo získať od FCA potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ak tomu tak je, právo získať prístup k týmto osobným údajom a dodatočné informácie vyplývajúce z článku 15 GDPR, resp. § 21 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („Zákon“) .
• právo požadovať, aby FCA bez zbytočného odkladu opravila Vaše nesprávne osobné údaje a/alebo aby boli Vaše osobné údaje doplnené.
• právo požadovať, aby FCA bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje, ak budú splnené podmienky článku 17 GDPR, resp. § 23 Zákona (napr. ak bol odvolaný súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov, a to všetko za predpokladu, že nie sú splnené podmienky pre ďalšie spracúvanie osobných údajov zo strany FCA v zmysle Nariadenia, resp. Zákona).
• právo domáhať sa obmedzenia spracúvania Vašich osobných údajov, ak budú splnené podmienky článku 18 Nariadenia, resp. § 24 Zákona (napr. ak napadnete správnosť osobných údajov; spracúvanie osobných údajov by bolo protizákonné).
• právo získať od FCA osobné údaje, ktoré ste poskytli FCA, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Takto získané osobné údaje máte právo preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám v tom FCA bránila.
• právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré FCA vykonáva z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej FCA, alebo ak je spracúvanie vykonávané na základe oprávneného záujmu FCA alebo tretej strany, vrátane namietania proti s tým súvisiacemu profilovaniu. Taktiež máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
• Ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, ste oprávnení tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov dotknutej osoby pred odvolaním tohto súhlasu.
• Ak sa rozhodnete uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv voči FCA v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, môže tak urobiť písomne na vyššie uvedenej adrese FCA alebo elektronicky na emailovej adrese: dpo_cee@fcagroup.com.
• právo podať sťažnosť dozornému orgánu príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov. Na území Slovenskej republiky je týmto orgánom Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
8. Poskytnutie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, prípadne požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.
9. FCA nevyužíva rozhodovanie založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania.